Etter innføringen av ny læreplan har programmering og algoritmisk tenkning kommet inn i læreplanen. Under finner du en oversikt over over alle læreplanmålene som omhandler programmering eller algoritmisk tenkning.

I tillegg til profesjonsfaglig digital kompetanse er det er fire fag som berører temaet: Matematikk, Naturfag, Kunst og Håndverk og Musikk.

Matematikk 1–10 (MAT01-05)

2.trinn

 • kjenne igjen og beskrive repeterende enheter i mønstre og lage egne mønstre
 • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill

4.trinn

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

5.trinn

 • lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker

6.trinn

 • bruke variabler og formler til å uttrykke sammenhenger i praktiske situasjoner
 • bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

7.trinn

 • bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett

Naturfag (NAT01-04)

2.trinn

 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

4.trinn

 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

7.trinn

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk (KHV01-02)

7.trinn

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

Musikk (MUS01-02)

2.trinn

 • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy

4.trinn

 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

7.trinn

 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk

10. trinn

 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder

Programmering i rammeverk for PfDK

Kunnskap 

 • forstår grunnleggende prinsipper i algoritmisk tankegang og dens betydning for digital teknologi og digitalisering av samfunnet 

Ferdigheter 

kan bruke digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser til å skape rammene for utvikling av elevers kreativitet, innovasjon, problemløsningsevner, algoritmiske tankegang og entreprenørskap som de trenger i et globalisert samfunn og et arbeidsliv i stadig forandring 

kan kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser på en nyskapende og kreativ måte for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter 

Generell kompetanse 

kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser 

kan bidra til at elevene deltar i innovasjonsprosesser og nytenkning gjennom bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser